Sitemap
 
Inloggen
 
Laatste update:
March 18. 2022 19:09:29
 

Algemene Voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden NRGY-CONSULT 

Behoudens schriftelijke overeengekomen andersluidende bepalingen geschiedt elke verkoop en levering, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, onder de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen:

1- Al de offertes van nrgy-consult zijn vrijblijvend en 1 maand geldig tenzij anders overeengekomen. zowel schriftelijke als telefonische bestellingen die schriftelijk door ons worden bevestigd houden volledige aanvaarding in van de algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden nrgy-consult.

2- Met de aanvaarding van de offerte of bestelling of uitvoering van de opdracht erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

elke bestelling wordt door nrgy-consult altijd per e-mail en/of telefonisch contact bevestigd. wanneer er geen bevestigingsmail is verstuurd of geen telefonische bevestiging werd gegeven, werd de bestelling niet aanvaard. naast de mededeling en aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bevestiging van de bestelling wordt de klant tevens geacht kennis nemen van de algemene voorwaarden op de website van nrgy- consult en deze te aanvaarden.

3- klachten worden 8 dagen na levering niet meer aanvaard; zij moeten op straffe van niet ontvankelijkheid schriftelijk bij aangetekende brief worden gedaan en schorsen de betalingsverplichtingen niet op.

4- Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst zijn onze facturen contant betaalbaar.

bij gebreke aan betaling op de vervaldag is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

in dat geval is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een interest verschuldigd van 12 % per jaar met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 €. Rappelkosten / ingebrekestellingen / factuur herinneringen en alle buitengerechtelijke invorderingskosten brengen administratie kosten met zich ten belope van 35 € per brief en per aanmaning.

5- Levering- en uitvoeringstermijnen worden steeds ten titel inlichting aangeduid; vertraging in de levering of uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant de woning (en) of wooneenheid te koop of te huur aanbiedt zonder de wettelijke epc certificaten opgemaakt of beschikbaar zijn. 

6-Indien de gemaakte afspraken voor het opmaken van een EPC-certificaat, Elektriciteits - gas- water- riool keuring onderzoek, inspectie qua datum en uren niet worden gerespecteerd door de klant/opdrachtgever en nutteloze verplaatsingen worden uitgezet en/of de bestelling- opdracht door klant/opdrachtgever wordt geannuleerd binnen de 48 uur voor uitvoering, is nrgy-consult gerechtigd op een forfaitaire niet herleidbare schadevergoeding gelijk aan 100 €, administratieve kosten inbegrepen, klant gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij plaatsing bestelling.

7- alle hoe ook genaamde taksen en o.a. de b.t.w. zijn voor rekening van de klant.

8- Nrgy-consult levert haar diensten en stelt haar offerten op basis van de informatie/gegevens verstrekt door de klant en de door de klant toegekende bevoegdheden. de klant verbindt er zich toe de benodigde, relevante en werkelijkheidsgetrouwe informatie ter beschikking te stellen.

indien de door de klant/opdrachtgever aangeleverde gegevens/informatie bij keuring ter plaatse niet strookt met de werkelijkheid, erkent de klant/opdrachtgever dat dit aanleiding kan geven tot aanpassing van de offerteprijs.

keuringsattesten en epc certificaten worden opgesteld op basis van het op dat ogenblik geldende inspectieprotocol.

9- Nrgy-consult is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ev. adviezen, noch voor directe of indirecte schade aan derden die het gevolg zou zijn van een persoonlijke interpretatie van de geleverde documenten.

de verbintenissen van nrgy-consult zijn middelenverbintenissen. nrgy-consult is enkel verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst. zij is in geen geval verantwoordelijk voor enige indirecte en/of incidentele schade en of inkomstenderving die de klant zou lijden ingevolge de uitvoering van de diensten of niet uitvoering van de diensten in het kader van de overeenkomst. in elk geval is de ev. verantwoordelijkheid van nrgy-consult beperkt tot maximaal de contractuele waarde van de overeenkomst.

10- De opgestelde certificaten/keuringsattesten blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten. nrgy-consult beschikt over een retentierecht, resp. een eigendomsvoorbehoud op de door haar verstrekte EnergiePrestatieCertificaten en alle andere keuringsattesten tot aan de volledige betaling van de hoofdsom met aankleven van de door haar gefactureerde diensten.

de keuringsattesten en epc certificaten worden pas afgeleverd nà de betaling van de facturen desbetreffend.

vanaf het ogenbik dat keuringsattesten en epc certificaten werden opgesteld, is de overeengekomen vergoeding verschuldigd, ook al zijn de keuringsattesten en epc certificaten ingevolge niet betaling door de klant/opdrachtgever niet afgeleverd.

11- Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst of toestemming kan er geen compensatie plaatsvinden tussen vorderingen of bedragen die aan nrgy-consult verschuldigd zijn en deze die de klant/opdrachtgever meent te kunnen vorderen nrgy-consult.

12- De overeenkomst met nrgy-consult is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigd in geval van faling, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant/opdrachtgever.

13- wanneer nrgy-consult ten gevolge van overmacht of vreemde oorzaak e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst verder uit te voeren, is deze gerechtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. worden o.a. als vreemde oorzaak beschouwd : oorlog, staking of lockout, , abnormale weers- en werkomstandigheden, brand-, natuur of andere rampen, overheidsbeslissingen of beslissingen van het vlaams energie agentschap of niet werking of shut-down van de databank van het vlaams energie agenschap.

14- bijkomende prestaties, onkosten en verplaatsingskosten die om welke reden ook toe te schrijven zijn aan de klant/opdrachtgever, worden berekend aan de voorwaarden die op het ogenblik van uitvoering van de overeenkomst van kracht zijn. iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet kunnen worden toegerekend aan nrgy-consult, komt voor rekening van de klant/opdrachtgever. de duur van bijkomende prestaties wordt afgerond op 30 minuten naar het volgende halfuur met een minimum van 60 minuten. alle bijkomende prestaties worden berekend met het standaardtarief van 40,00 € exclusief btw per 60 minuten.

bijkomende verplaatsingskosten zijn inclusief reistijd en worden berekend volgens traject heen en terug, tussen de maatschappelijke zetel maatschappijstraat 2A te 2600 Antwerpen-Berchem en de locatie waar de opdracht plaatsvindt, aan € 0,50 exclusief btw per kilometer.

15- het meegedeelde keuringsuur is steeds indicatief.

16- alle geschillen, o.a. betreffende de betaling, de levering of de uitvoering, die tussen nrgy-consult en de klant/opdrachtgever mochten ontstaan, worden beheerst door het Belgische recht en behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, zijnde de vrederechter van het 6 kanton te Antwerpen/resp. rechtbank van 1° aanleg of rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

Contact: NRGY-CONSULT: Preal Pol, maatschappijstraat 2A te 2600 Antwerpen, 0474 71 02 69, info@nrgy-consult.be, ondernemingsnummer: 0817.173.134, btw be: 0817.173.134

 

 

 
© Copyright 2013 - NRGY-CONSULT - Maatschappijstraat 2 A, 2600 Antwerpen Berchem | Algemene Voorwaarden
www.nrgy-consult.be, e-mail info@nrgy-consult.be, Gsm: 0474710269